© 2017 Hogash Studios.

PRVÝ DOTYK
SO SLOBODOU

Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ‘89

Riešitelia:

PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
(Katedra histórie, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach)

Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
(Katedra histórie, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach)

Grafika, sadzba a tvorba webu:

Mgr. art. Barbora Kopnická, ArtD.

Autori fotografií v podkladoch sekcií webu:

Veronika Janušková

(O Projekte – hlavička, Kategórie historického vedomia – Identita, U-mapa – hlavička, Osobnosti – Václav Havel)

Milan Kapusta

(Kategórie historického vedomia – hlavička, Časová os – hlavička, Osobnosti – hlavička / Miloš Jakeš / Peter Rašev)

O projekte

Edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorého súčasťou je aj rovnomenný učebný text vznikol ako výstup projektu realizovaného v rámci schémy VVGS (Vnútorný vedecký grantový systém, kód VVGS-2019-1385 v osobitnej sekcii venovanej podpore e-learningu), pod Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt bol realizovaný odbornými asistentmi pôsobiacimi na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Myšlienka na jeho rozpracovanie ako aj jeho vnútorný koncept vzišli z rovnomennej interaktívnej výstavy, ktorá bola usporiadaná v novembri 2019, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Vytvorenie výstavy bolo vedené pod záštitou Košického samosprávneho kraja a za jej realizáciu boli zodpovedné Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Ústav pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska . Jej virtuálnu prehliadku môžete zhliadnuť na tomto linku: https://nezna.3-d.sk/

Výstava sa, okrem pripomenutia si novembrových udalostí z roka 1989, konceptuálne zamerala na rozvíjanie piatich dimenzií historického vedomia. Je to koncept uplatňovaný hlavne v oblasti súčasnej didaktiky dejepisu, pričom ide o dimenzie pamäti, vedomia o čase a priestore, identity a historicity. Cieľom výstupov tohto projektu je prostredníctvom viacvrstevného študijného materiálu s interaktívnymi a multimediálnymi prvkami evokovať v cieľových skupinách žiakov základných stredných škôl diskusiu o jednej z kľúčových tém moderných dejín Slovenska. Taktiež je to snaha podporiť výučbu tejto problematiky primárne na úrovni základných a stredných škôl. Využiteľnosť si však môže nájsť aj ako podporný materiál pre študentov humanitných disciplín vysokých škôl. Osobitnou pridanou hodnotou tohto výstupu je voľná aplikovateľnosť konceptu rozvíjania dimenzií historického vedomia aj pri výučbe odlišných historických tém.

Ako riešiteľský a autorský tím veríme, že predkladané výstupy majú svoj význam, a že si v edukačnej praxi na rôznych stupňoch nájdu svoje reálne opodstatnenie a využitie.

(Kategórie historického vedomia – Hlavička, Osobnosti – hlavička/Peter Rašev, Časová os udalostí – hlavička )

TOP