© 2017 Hogash Studios.

PRVÝ DOTYK
SO SLOBODOU

Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra '89
PaedDr. Alžbeta Śnieżko, PhD.
Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.
  • Teoreticko-metodologická štúdia o dimenziách historického vedomia a miesta tohto konceptu v súčasnej predmetovej didaktike dejepisu.
  • Náčrt praktických učebných figúr k problematike.
  • Aplikácia didaktiky na príklade koncipovania výstavy Prvý dotyk so slobodou.
  • Zasadenie revolučných udalostí z novembra 1989 do časovo, faktograficky aj tematicky širokého kontextu vzťahov medzi východným a západným blokom, studenou vojnou, ako aj kreovania a vnútorného fungovania komunistického režimu na Slovensku.
  • Súvislosti, ktoré viedli k Nežnej revolúcii a jej vlastnému priebehu, ústiacemu do pádu komunistického režimu a slobodným, demokratickým voľbám.
TOP